🚻Đối tượng và vai trò sử dụng

1. Cán bộ một cửa Huyện

2. Công chức LĐTB&XH Huyện (hoặc kế toán)

3. Lãnh đạo phòng LĐTB&XH Huyện

4. Văn phòng UB Huyện

5. Lãnh đạo Huyện

Last updated