6.1. Cập nhật thông tin hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý

Trong trường hợp sau khi người dân đăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến hoặc Phần mềm DVC liên thông nhưng vẫn còn thiếu thông tin.

Cán bộ một cửa huyện/Cán bộ LĐ-TBXH cấp huyện có thể thực hiện cập nhật hồ sơ cho người dân.

Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó tại màn hình hiển thị, anh chị chọn tab Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý

Last updated