1. Quản lý truy lĩnh

Hệ thống thiết kế nhập truy lĩnh trong phần chính sách trong hồ sơ đối tượng, các bước thực hiện như sau:

Bước 2: Tại cửa sổ chỉnh sửa chính sách, anh/chị nhập thông tin liên quan đến Truy lĩnh.

Lưu ý: có 2 Thông tin bắt buộc phải nhập là Kỳ chi trả (cho tiền truy lĩnh) và tổng só tiền truy lĩnh.

Bước 3: Sau khi thao tác Lập danh sách chi trả BTXH, anh/chị truy cập vào mục Quản lý báo cáo, chọn Báo cáo thống kê, tìm và chọn mã báo cáo BTXH_CT_15.

Mẫu báo cáo BTXH_CT_15 mở ra, anh/chị tích chọn kỳ chi trả và ấn xem báo cáo để danh sách các đối tượng có truy lĩnh trong kỳ đó.

Anh/chị ấn Chọn định dạng và ấn Tải về máy

Ngoài ra anh/chị có thể thao tác thêm Truy lĩnh ở Màn hồ sơ đối tượng trong Quản lý đối tượng. Sau khi mở chi tiết hồ sơ đối tượng, anh chị kéo xuống phần Chính sách cho đối tượng và ấn nút Sửa để cửa sổ chỉnh sửa chính sách mở ra. Anh/chị thêm tương tự các thông tin Truy lĩnh như trên.

Video hướng dẫn

Last updated