0. Thiết lập Thông tin cá nhân/Đổi mật khẩu

Lưu ý:

Để thiết lập thay đổi thông tin cá nhân/ Đổi mật khẩu cho phân hệ quản lý đối tượng (MIS), anh/chị truy cập đường liên kết: https://misposasoft.molisa.gov.vn/ để thực hiện thao tác.

1. Thông tin cá nhân

Bước 1: Tại giao diện, anh/chị nhấp biểu tượng tròn như ảnh, chọn Thông tin cá nhân.

Bước 2: Hệ thống hiện thị màn thông tin cá nhân, anh/chị tiến hành cập nhât.

-> Anh/chị thực hiện thao tác thành công.

2. Đổi mật khẩu

Bước 1: Tại giao diện, anh/chị nhấp biểu tượng tròn như ảnh, chọn Thay đổi mật khẩu.

Bước 2: Hệ thống hiện thị màn thay đổi mật khẩu, anh/chị tiến hành thay đổi.

-> Anh/chị thực hiện thao tác thành công.

Last updated