3. Tiếp nhận Hồ sơ từ DVC

Sau khi hồ sơ đã có kết quả bên DVC BTXH, cán bộ cấp Quận/Huyện thực hiện tiếp nhận dữ liệu từ Phân hệ đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến <dvcbtxh.molisa.gov.vn> vào Phân hệ quản lý thông tin, CSDL đối tượng BTXH <misposasoft.molisa.gov.vn> để tiến hành quảng lý và chi trả

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ từ DVC.

Lưu ý:

  • Đối với nhưng hồ sơ có MÃ LOẠI ĐỐI TƯỢNG, CCCD cảnh báo đỏ sẽ không được tiếp nhận vào hệ thống MIS. Do mã loại đối tượng KHÔNG TỒN TẠI trong chính sách của hệ thống hoặc do đối tượng không có CCCD khi làm hồ sơ bên DVC BTXH.

Lưu ý:

Trường hợp cảnh báo trùng CCCD tại bản ghi đối tượng

B2: Màn hình trùng lặp hiển thị, anh chị kiểm tra và điều chỉnh lại thông tin của 2 đối tượng trùng lặp:

Trường hợp 1: Thông tin của đối tượng được trình bên phân hệ DVC bị sai:

Nếu thông tin của đối tượng được trình bên DVC sai, anh/chị vào DVC sửa lại thông tin đối tượng sau đó đồng bộ lại sang MIS.

+ Trường hợp 2: Thông tin của đối tượng được quản lý bên phân hệ MIS bị sai:

Nếu thông tin của đối tượng được quản lý bên MIS sai, anh/chị tìm kiếm đối tượng trên phân hệ MIS và tiến hành sửa lại thông tin của đối tượng, sau đó, tại màn Hồ sơ từ DVC, anh chị tải lại trang và kiểm tra lại bản ghi đối tượng bị trùng.

-> Anh/chị thao tác thành công.

Video hướng dẫn:

Last updated