Links

3. Tiếp nhận Hồ sơ từ DVC

Sau khi hồ sơ đã có kết quả bên DVC BTXH, cán bộ cấp Quận/Huyện thực hiện tiếp nhận dữ liệu từ Phân hệ đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến <dvcbtxh.molisa.gov.vn> vào Phân hệ quản lý thông tin, CSDL đối tượng BTXH <misposasoft.molisa.gov.vn>.
Bước 1: Tại màn hình trang chủ, tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ từ DVC.
Bước 2: Tại màn hình này, anh/chị bấm nút
để tiếp nhận dữ liệu đối tượng từ DVC BTXH vào phân hệ MIS để quản lý và chi trả đối tượng.
Lưu ý:
  • Để xem trước chi tiết đối tượng trước khi tiếp nhận vào MIS, anh/chị chọn biểu tượng
  • Để hủy/xóa đối tượng tiếp nhận, anh/chị chọn biểu tượng
  • Đối với nhưng hồ sơ có MÃ LOẠI ĐỐI TƯỢNG, CCCD cảnh báo đỏ sẽ không được tiếp nhận vào hệ thống MIS. Do mã loại đối tượng KHÔNG TỒN TẠI trong chính sách của hệ thống hoặc do đối tượng không có CCCD khi làm hồ sơ bên DVC BTXH.

Video hướng dẫn: