7. Cập nhật trạng thái chính sách cho đối tượng (Thôi hưởng/Điều chỉnh chính sách,...)

Liên quan đến Chính sách của đối tượng

Video hướng dẫn

Last updated