9. Cắt đối tượng khỏi hệ thống

Lưu ý: Thao tác này chỉ thực hiện trong trường hợp: Khi có hai đối tượng trùng nhau ( Anh/ chị cần chắc chắn hai đối tượng này là một) để cắt một đối tượng khỏi hệ thống.

Bảng công cụ tìm kiếm đối tượng xuất hiện, anh/chị nhập các thông tin của đối tượng cần tìm kiếm vào khung tìm kiếm, sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn cắt thành viên này khỏi hệ thống”. Nhấn OK nếu anh/chị đã chắc chắn về trường hợp này.

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>

Last updated