Links

1. Thiết lập tài khoản

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện.

1. Đăng nhập

Để truy cập vào hệ thống cán bộ cấp Huyện làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhập đường dẫn https://dvcbtxh.molisa.gov.vn/ vào trình duyệt trên máy tính
Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, anh chị nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình rồi chọn nút "Đăng nhập"
Video hướng dẫn:

2. Đổi mật khẩu

Để thiết lập cho tài khoản của mình, anh/chị tiến hành thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại bàn làm việc sau, anh/chị chọn biểu tượng
Bước 2: Trên pop-up hiển thị, anh/chị chọn "Đổi mật khẩu", hệ thống sẽ hiển thị màn hình "Đổi mật khẩu".
Bước 3: Tại màn hình "Đổi mật khẩu", anh/chị nhập bổ sung thông tin vào các ô còn trống để đổi mật khẩu và chọn "Cập nhật" để lưu lại

3. Thiết lập tài khoản

Để thiết lập cho tài khoản của mình, anh/chị tiến hành thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại bàn làm việc sau, anh/chị chọn biểu tượng
Bước 2: Trên pop-up hiển thị, anh/chị chọn "Thông tin cá nhân", hệ thống sẽ hiển thị màn hình "Cập nhật thông tin cá nhân".
Bước 3: Tại màn hình "Cập nhật thông tin cá nhân", anh/chị nhập bổ sung thông tin vào các ô còn trống hoặc chỉnh sửa các thông tin đã có và chọn "Cập nhật" để lưu lại
Video hướng dẫn: