Links

3. Thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ cấp Tỉnh hoặc cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".
Lưu ý: Ngoài thiết lập quy trình tại địa phương, anh/chị cần thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ để thêm tài khoản các tác nhân tham gia xử lý hồ sơ như quy trình vừa thiết lập.
Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/chị chọn chức năng Quản lý quy trình, chọn Quản lý quy trình, chọn Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ.
Bước 2: Tại giao diện Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ, anh/chị chọn:
  • Nút
    để xóa tài khoản được cấp quyền theo vai trò xử lý hồ sơ -> Sau đó, màn thông báo xóa cảnh báo -> anh/chị chọn OK.
  • Nút
    để thêm tài khoản được cấp quyền theo vai trò xử lý hồ sơ -> Sau đó, anh/chị thực hiện
    Bước 3.

Lưu ý <Thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ cho cấp xã>:

Để thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ cho cấp xã/phường, anh/chị chọn
, chọn xã/phường cần thêm/xóa cán bộ thụ lý hồ sơ.
Bước 3: Sau khi chọn Thêm cán bộ, hệ thống hiển thị màn danh sách tài khoản:
Tại cột Thao tác anh/chị chọn Thêm cán bộ theo tên tài khoản để tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ theo vai trò đã lựa chọn. Sau đó, màn thông báo 'Bạn chắc chắn muốn thêm/xóa cán bộ' hiển thị, anh/chị nhấn OK.
Bước 4: Sau thao tác xác nhận, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.
Anh/ chị đã cập nhật thành công Quy trình thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ.

Video hướng dẫn: