5. Thiết lập ngày nghỉ

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện

Thêm mới ngày nghỉ/làm bù

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý ngày nghỉ.

Chỉnh sửa thông tin ngày nghỉ/làm bù

  • Anh chị có thể vào thao tác thực hiện Sửa, Xem chi tiết, Xóa tạm và Xem lịch sử thay đổi.

  • Cán bộ muốn sửa thông tin, nhấn “Sửa” -> hệ thống hiển thị hộp thoại “Cập nhật thông tin ngày nghỉ/làm bù”. Cán bộ chỉnh sửa thông tin và sau đó nhấn nút “Cập nhật”

  • Khi cán bộ nhấn “Xem chi tiết” -> Hệ thống hiển thị hộp thoại “Xem chi tiết thông tin ngày nghỉ/ngày làm bù”

  • Đối với chức năng "Xóa tạm" cho phép cán bộ quản trị hệ thống xóa tạm 1 danh sách khỏi hệ thống. Khi cán bộ chọn “Xóa tạm”, màn hình hiện thông báo xác nhận xóa.

  • Chọn Ok để xác nhận xóa tạm danh sách, chọn cancel để hủy thao tác xóa tạm.

Lưu ý: Khi xóa tạm, cán bộ vẫn có thể khôi phục được dữ liệu. Cán bộ thao tác tương tự và chọn “Khôi phục”

Last updated