Links

5. Thiết lập ngày nghỉ

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện

Thêm mới ngày nghỉ/ làm bù

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý ngày nghỉ.
Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý thông tin ngày nghỉ/làm bù, anh/ chị Chọn biểu tượng
để thêm mới thông tin ngày nghỉ/làm bù
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn Thêm mới thông tin ngày nghỉ/làm bù, anh/ chị điền các thông tin liên quan và nhấn
để thêm mới thông tin ngày nhỉ/làm bù.

Chỉnh sửa thông tin ngày nghỉ/ làm bù

  • Anh chị có thể vào thao tác thực hiện Sửa, Xem chi tiết, Xóa tạm và Xem lịch sử thay đổi.
  • Cán bộ muốn sửa thông tin, nhấn “Sửa” -> hệ thống hiển thị hộp thoại “Cập nhật thông tin ngày nghỉ/làm bù”. Cán bộ chỉnh sửa thông tin và sau đó nhấn nút “Cập nhật”
  • Khi cán bộ nhấn “Xem chi tiết” -> hệ thống hiển thị hộp thoại “Xem chi tiết thông tin ngày nghỉ/ngày làm bù”
  • Đối với chức năng "Xóa tạm" cho phép cán bộ quản trị hệ thống xóa tạm 1 danh sách khỏi hệ thống. Khi cán bộ chọn “Xóa tạm”, màn hình hiện thông báo xác nhận xóa. Chọn Ok để xác nhận xóa tạm danh sách, chọn cancel để hủy thao tác xóa tạm.
Lưu ý: Khi xóa tạm, cán bộ vẫn có thể khôi phục được dữ liệu. Cán bộ thao tác tương tự và chọn “Khôi phục”