7. Thiết lập về chi trả

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".Chức năng hỗ trợ anh chị tự thiết lập kết nối hệ thống với đơn vị chi trả theo tình hình kết nối ở địa phương.

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS). Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội (DVC) sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS), anh/chị thực hiện:

  • Tại màn hình bàn làm việc bên DVC, anh/chị chọn Quản lý ĐT BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS).

  • Hoặc đăng nhập theo đường liên kết misposasoft.molisa.gov.vn

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị chọn mục Quản trị hệ thống, chọn Thiết lập hệ thống.

Bước 2: Tại màn Thiết lập chi tiết, anh/chị kéo xuống phần Thiết lập chung, nhập Ngày chốt gửi danh sách chi trả Ngày chốt gửi quyết toán, Số tháng quyết toán 1 lần/tháng.

Lưu ý: Nếu địa phương đã "chi trả qua Bưu điện", anh/chị tiến hành tích chọn các trường thông tin bên dưới để "thiết lập kết nối" với đơn vị chi trả (ĐVCT).

Nếu địa phương chưa chi trả qua Bưu điện, anh/ chị không thiết lập trường thông tin bên dưới.

Last updated