Links

8. Thiết lập hiển thị

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".
Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS). Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội (DVC) sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS), anh/chị thực hiện:
  • Tại màn hình bàn làm việc bên DVC, anh/chị chọn Quản lý ĐT BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS).
  • Hoặc đăng nhập theo đường liên kết misposasoft.molisa.gov.vn.
Bước 1: Tại thanh menu, anh/ chị chọn Quản lý hồ sơ đối tượng, chọn Hồ sơ đối tượng.
Màn hồ sơ đối tượng hiện ra, tích chọn răng cưa
ở góc phải bên trên và chọn Cấu hình hiển thị.
Bước 2: Tại màn Cấu hình hiển thị, anh/ chị sẽ thấy 2 cột thông tin: Không hiển thịHiển thị.
  • Những trường thông tin anh/chị muốn hiển thị, anh/chị tích chọn trường thông tin tương ứng bên cột không hiển thị và chọn mũi tên chỉ sang phải
    / Hoặc kéo nhả chuột sang cột hiển thị.
  • Những trường thông tin anh/ chị không muốn hiển thị, anh/chị tích chọn trường thông tin tương ứng bên cột hiển thị và chọn mũi tên chỉ sang trái
    / Hoặc kéo nhả chuột sang cột không hiển thị.
Bước 3: Anh/ chị bấm nút Quay lại để kiểm tra số lượng và trình tự sắp xếp của các trường thông tin đối tượng tại màn Hồ sơ đối tượng.
Lưu ý: Nút
là thiết lập ban đầu của hệ thống với giao diện hiển thị gồm 9 trường thông tin: Họ tên, CCCD, Ngày sinh, Dân tộc, Xã/Phường, Thôn/tổ, Phân loại đối tượng, Người chăm sóc, Người được chăm sóc.
Video hướng dẫn