1. Chuyển vùng đối tượng

Chuyển vùng đối tượng phục vụ địa phương thao tác chuyển hồ sơ đi sang địa phương khác, tiếp nhận hồ sơ từ địa phương khác về đơn vị quản lý.

Xem hướng dẫn:

Lưu ý:

  • Chuyển vùng đối tượng nên được dùng trong các trường hợp chuyển vùng từ huyện này sang huyện khác, tỉnh này sang tỉnh khác.

  • Đối với các trường hợp chuyển vùng nội bộ từ xã này sang xã khác, thôn/tổ này sang thôn/tổ khác trong cùng một huyện nên thao tác sửa địa chỉ thường trú trong hồ sơ đối tượng.

A. Chuyển hồ sơ đối tượng đi

Bước 1: Chọn chức năng Hồ sơ đối tượng trong mục Quản lý đối tượng và thao tác Tìm kiếm hồ sơ đối tượng cần chuyển vùng. Sau đó tích vào biểu tượng cái bút cuối dòng thông tin đối tượng để mở chi tiết hồ sơ đối tượng

Bước 2: Sau khi hồ sơ đối tượng mở ra chi tiết, anh/chị bấm nút Thao tác khác, chọn Chuyển vùng, cửa sổ chuyển vùng thành viên mở ra

Bước 3: Anh chị nhập thông tin hành chính nơi đối tượng chuyển đến và bấm Chuyển

-> Anh/chị chuyển vùng đối tượng thành công.

B. Tiếp nhận hồ sơ đối tượng chuyển đến

Lưu ý:

  • Nếu có đối tượng chuyển đến cần tiếp nhận, anh/chị truy cập thông báo để biết được thông tin

Để tiếp nhận hồ sơ chuyển đến vào dữ liệu quản lý đối tượng BTXH của địa phương, anh/chị thao tác như sau:

-> Anh/chị tiếp nhận đối tượng chuyển vùng thành công.

Last updated