Links

2. Quản lý đơn vị hành chính

Chức năng hỗ trợ địa phương theo dõi, quản lý, điều chỉnh, thêm mới Danh mục hành chính(DMHC) cấp Xã/phường, Thôn tổ

Thêm mới đơn vị Hành chính

Bước 1: Truy cập chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Danh mục hành chính, tại đây anh chị chọn cấp DMHC để thực hiện bổ sung
Bước 2: Anh/chị bấm
, điền các thông tin liên quan để thêm để thêm mới 1 đơn vị hành chính, tích trạng thái sử dụng và ấn
.

Điều chỉnh đơn vị Hành chính

Bước 1: Truy cập chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Danh mục hành chính, tại đây anh chị chọn cấp DMHC để kiểm tra, quản lý
Bước 2: Tại đơn vị hành chính muốn điều chỉnh tên hoặc trạng thái sử dụng, anh/chị chọn biểu tượng
ở cột chức năng cuối dòng thông tin đơn vị hành chính tương ứng.
Bước 3: Tại màn hình Cập nhập đơn vị hành chính, anh/chị sửa tên Đơn vị hành chính hiện hành đang sử dụng tại địa phương để thay đổi tên danh mục hành chính đã chọn
Để xoá danh mục chính, anh/chị tích bỏ trạng thái sử dụng để dừng không sử dụng tên đơn vị hành chính này.
Ấn Cập nhập để kết thúc thao tác.

Gộp danh mục hành chính

Chức năng hỗ trợ địa phương thao tác điều chỉnh danh mục hành chính cho hồ sơ đối tượng khi có sự sát nhập danh mục hành chính
Bước 1: Anh/chị vào mục Quản trị hệ thống, chọn Tách gộp hành chính
Bước 2: Màn Hình Tách hành chính hiển thị, anh/chị chọn đơn vị hành chính cần gộp lại. Sau đó gõ tên hành chinh mới khi gộp 2 đơn vị hành chính đã chọn gộp và ấn
Video hướng dẫn gộp hành chính