Links

3. Khôi phục dữ liệu

Chức năng hỗ trợ anh chị khôi phục dữ liệu đã bị mất trong quá trình thao tác sai.

Khôi phục dữ liệu hồ sơ đối tượng

Khôi phục dữ liệu hỗ trợ cho các trường hợp Địa phương thao tác sai cắt khỏi đối tượng khỏi hệ thống thay vì thao tác Thôi hưởng hay Cắt chết đối tượng.
Bước 1: Truy cập Chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Khôi phục dữ liệu
Bước 2: Anh/chị chọn
, hệ thống hiển thị màn hình danh sách thành viên đã cắt khỏi hệ thống.
Bước 3: Anh/chị nhập thông tin đối tượng cần khôi phục và ấn tìm kiếm để tìm kiếm đối tượng.
Bước 4: Anh/chị tích chọn thông tin đối tượng tại cột đầu tiên. Sau đó anh/chị chọn biểu tượng
tại cột chính sách để chọn lại chính sách cho đối tượng
Bước 5: Màn hình hiển thị danh sách chính sách của đối tượng. Anh/chị tích chọn chính sách cho đối tượng sau đó anh/chị ấn
Bước 6: Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thành viên đã cắt khỏi hệ thống. Anh/chị ấn khôi phục để khôi phục dữ liệu đối tượng.

Khôi phục dữ liệu chi trả

Khôi phục dữ liệu chi trả hỗ trợ cho anh/chị khi thao tác lập danh sách chi trả chọn nhầm kỳ làm ảnh hưởng dữ liệu chi trả tháng cũ. Hệ thống khôi phục dữ liệu theo từng ngày, do vậy nếu lập và xoá danh sách chi trả trong cũng 1 ngày thì sẽ không khôi phục được.
Lưu ý: Do khôi phục dữ liệu chi trả theo ngày do vậy anh/chị cần nhớ ngày lập danh sách đúng. Để xem lại lịch sử thao tác lập danh sách chi trả, anh chị vui lòng xem lịch sử ở thao tác chốt kỳ chi trả.
Bước 1: Anh/chị truy cập Chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Khôi phục dữ liệu và chọn
Bước 2: màn khôi phục dữ liệu chi trả mở ra, Anh/chị chọn ngày lập Danh sách đúng cần khôi phục, kỳ chi trả cần khôi phục và ấn Tìm Kiếm. Kiểm tra số liệu đối tượng nếu khớp anh chị ấn nút Khôi phục dữ liệu