4. Cảnh báo chính sách hồ sơ đối tượng

Nhận cảnh báo về chính sách đối tượng

Hệ thống tích hợp các cảnh báo liên quan đến điều kiện hưởng chính sách của đối tượng như tuổi của đối tượng, tuổi của con đối tượng,... trước một tháng hỗ trợ địa phương thao tác điều chỉnh chính sách, thôi hưởng chính sách cho đối tượng phù hợp.

Bước 1: Xem các cảnh báo. Tại màn hình giao diện hệ thống, anh chị bấm vào biểu tượng Chuông cảnh báo và ấn vào Xem tất cả cảnh báo để xem các cảnh báo liên quan đến đối tượng

Bước 2: Màn hình Cảnh báo hiển thị, anh/chị chọn các tiêu chí để lọc cảnh báo cần tìm và ấn Tìm kiếm. Để xuất danh sách cảnh báo về file excel , anh/chị bấm nút Xuất excel

Cập nhật cảnh báo

Chức năng hỗ trợ anh/chị cập nhật lại cảnh báo sau khi Anh/chị đã cập nhật lại thông tin đối tượng.

Nhận cảnh báo đối tượng do độ tuổi không phù hợp với chính sách

Khi nhận được thông báo cảnh báo về độ tuổi không phù hợp với chính sách của đối tượng đang hưởng, Anh/chị vào điều chỉnh chính sách cho đối tượng để phù hợp với độ tuổi của đối tượng.

Xem hướng dẫn điều chỉnh thông tin, chính sách đối tượng.

Nhận cảnh báo đối tượng do mức độ khuyết tật không phù hợp với chính sách

Khi nhận được thông báo cảnh báo về mức độ khuyết tật không phù hợp với chính sách của đối tượng đang hưởng, Anh/chị vào điều chỉnh thông tin mức độ khuyết tật cho đối tượng để phù hợp với chính sách của đối tượng.

Xem hướng dẫn điều chỉnh thông tin, chính sách đối tượng.

Cảnh báo chưa chốt kì chi trả tháng trước để lập danh sách chi trả tháng hiện tại.

Anh/chị vui lòng thao tác khóa kì chi trả tháng trước để thực hiện lập danh sách chi trả tháng hiện tại.

Xem hướng dẫn chốt kì chi trả.

Thông báo lập danh sách chi trả, danh sách mai táng phí thành công

Xem hướng dẫn lập danh sách chi trả

Xem hướng dẫn lập danh sách mai táng phí

Last updated