Links

6. Tổng hợp kết quả rà soát C06

Bước 1:
Tại thanh menu, anh/chị chọn Chức năng khác, chọn Tổng hợp kết quả rà soát C06
Bước 2:
Màn tổng hợp kết quả rà soát C06 hiển thị, anh/chị chọn Quận/Huyện muốn xem.
Lưu ý:
  • Để xem kết quả rà soát C06 tính đến thời điểm hiện tại, anh chị tích chọn
  • Để xem kết quả rà soát C06 tính đến thời điểm mà anh/chị muốn xem, anh/chị bỏ tích
    , sau đó, chọn thời điểm muốn thống kê tại cột mốc thời gian thứ 2.
Bước 3:
Sau khi đã chọn được trường thông tin muốn thống kê, anh/chị nhấn vào biểu tượng
.
-> Màn hiển thị thông báo Bạn chắc chắn muốn chọn lệnh đã chọn?, anh/chị chọn OK để xác nhận thực hiện.
Lưu ý: <Xuất excel dữ liệu thống kê>
Sau khi anh/chị tiến hoàn thành các thao tác trên, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thống kê kết quả rà soát C06. Sau đó, anh/chị chọn
để tải dữ liệu thống kê về.