Links

13. Hướng dẫn tra cứu thống kê đối tượng thiếu thông tin

Video hướng dẫn

Lưu ý:

Chức năng này chỉ hỗ trợ anh/chị tìm kiếm, xuất dữ liệu được các đối tượng bị thiếu dữ liệu về Giới tính, Dân tộc, Dạng tật, Thông tin liên quan đến QĐ, CCCD.
Để tiến hành bổ sung thông tin thiếu cho đối tượng, anh/chị có thể tiến hành theo hai cách:

Video hướng dẫn

A. Thiếu dữ liệu về Giới tính, Dân tộc, Dạng tật

Bước 1: Tại giao diện màn hình phân hệ Quản lý đối tượng và chi trả (MIS), anh/chị chọn biểu tượng
để tiến hành tìm kiếm/lọc các đối tượng bị thiếu dữ liệu.
Màn hình hiển thị bộ công cụ tìm kiếm đối tượng.
Bước 2: Tại bộ công cụ tìm kiếm đối tượng, anh/chị chọn Tìm kiếm nâng cao.
Bước 3: Màn hình hiển thị các trường lọc nâng cao, tại đây, anh/chị có thể lọc được các đối tượng bị thiếu dữ liệu về giới tính, dân tộc và dạng tật:

3.1. Thiếu dữ liệu về giới tính:

Tại trường lọc nâng cao, anh/chị lọc các trường thông tin cần lọc, tại thông tin về giới tính, anh/chị tích chọn
bỏ tích
,
.
Sau đó, nhấn
-> Màn hình hiển thị danh sách và số lượng đối tượng thiếu dữ liệu về Giới tính.
Anh/chị tiến hành điều chỉnh dữ liệu đối tượng.

3.2. Thiếu dữ liệu về dân tộc:

Tại trường lọc nâng cao, anh/chị lọc các trường thông tin cần lọc, tại thông tin về dân tộc, anh/chị chọn
Sau đó, nhấn
-> Màn hình hiển thị danh sách và số lượng đối tượng thiếu dữ liệu về Dân tộc.
Anh/chị tiến hành điều chỉnh dữ liệu đối tượng.

3.2. Thiếu dữ liệu về Dạng tật:

Tại trường lọc nâng cao, anh/chị lọc các trường thông tin cần lọc, tại thông tin về dạng tật, anh/chị chọn
Sau đó, nhấn
-> Màn hình hiển thị danh sách và số lượng đối tượng thiếu dữ liệu về Dạng tật.
Anh/chị tiến hành điều chỉnh dữ liệu đối tượng.

B. Thiếu dữ liệu về số QĐ, Ngày hưởng

Bước 1: Anh/Chị xuất file excel ở mục Hồ sơ quyết định.
Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ quyết định, chọn trạng thái Đang hưởng.
Sau đó, nhấn
và chọn biểu tượng
, chọn
.
Bước 2: Sau khi anh/chị xuất file excel hồ sơ đối tượng. Anh/Chị tiến hành lọc dữ liệu trên Microsoft Excel để lọc các đối tượng không có thời gian hưởng.
  • Bước 2.1: Anh/Chị chọn Hàng 1, sau đó, chọn
    , chọn
    .
  • Bước 2.2: Tại cột thông tin Số quyết định hưởng, Hưởng từ ngày,....:
Anh/Chị chọn biểu tượng
, sau đó, nhấn tích bỏ
tích
. Nhấn
để Microsoft Excel tiến hành lọc dữ liệu bị thiếu trường thông tin cho anh chị.
Tích bỏ Select All
Tích chọn Blanks và nhấn OK
-> Anh chị lọc dữ liệu thiếu số QĐ/ Ngày hưởng thành công.

C. Thiếu dữ liệu về CCCD

Anh/Chị xuất file excel ở mục Rà Soát mã định danh
Tại thanh menu, anh/chị chọn Chức năng khác, chọn Rà soát mã định danh, để trạng thái tích Chọn tất cả và tích chọn
.
Sau đó, nhấn
, nhấn
để tải file excel dữ liệu đối tượng không có CCCD/CMND.
Lưu ý:
  • Để xem trực tiếp số liệu tổng hợp thiếu CCCD, anh chị xem tại trường thông tin
-> Anh chị xuất dữ liệu đối tượng thiếu CCCD/CMND thành công.