13. Hướng dẫn tra cứu thống kê đối tượng thiếu thông tin

Video hướng dẫn

Lưu ý:

Chức năng này chỉ hỗ trợ anh/chị tìm kiếm, xuất dữ liệu được các đối tượng bị thiếu dữ liệu về Giới tính, Dân tộc, Dạng tật, Thông tin liên quan đến QĐ, CCCD.

Để tiến hành bổ sung thông tin thiếu cho đối tượng, anh/chị có thể tiến hành theo hai cách:

Video hướng dẫn

A. Thiếu dữ liệu về Giới tính, Dân tộc, Dạng tật

Màn hình hiển thị bộ công cụ tìm kiếm đối tượng.

Bước 2: Tại bộ công cụ tìm kiếm đối tượng, anh/chị chọn Tìm kiếm nâng cao.

Bước 3: Màn hình hiển thị các trường lọc nâng cao, tại đây, anh/chị có thể lọc được các đối tượng bị thiếu dữ liệu về giới tính, dân tộc và dạng tật:

3.1. Thiếu dữ liệu về giới tính:

-> Màn hình hiển thị danh sách và số lượng đối tượng thiếu dữ liệu về Giới tính.

Anh/chị tiến hành điều chỉnh dữ liệu đối tượng.

3.2. Thiếu dữ liệu về dân tộc:

-> Màn hình hiển thị danh sách và số lượng đối tượng thiếu dữ liệu về Dân tộc.

Anh/chị tiến hành điều chỉnh dữ liệu đối tượng.

3.2. Thiếu dữ liệu về Dạng tật:

-> Màn hình hiển thị danh sách và số lượng đối tượng thiếu dữ liệu về Dạng tật.

Anh/chị tiến hành điều chỉnh dữ liệu đối tượng.

B. Thiếu dữ liệu về số QĐ, Ngày hưởng

Bước 1: Anh/Chị xuất file excel ở mục Hồ sơ quyết định.

Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ quyết định, chọn trạng thái Đang hưởng.

Bước 2: Sau khi anh/chị xuất file excel hồ sơ đối tượng. Anh/Chị tiến hành lọc dữ liệu trên Microsoft Excel để lọc các đối tượng không có thời gian hưởng.

  • Bước 2.2: Tại cột thông tin Số quyết định hưởng, Hưởng từ ngày,....:

-> Anh chị lọc dữ liệu thiếu số QĐ/ Ngày hưởng thành công.

C. Thiếu dữ liệu về CCCD

Anh/Chị xuất file excel ở mục Rà Soát mã định danh

Lưu ý:

-> Anh chị xuất dữ liệu đối tượng thiếu CCCD/CMND thành công.

Last updated