3. Cán bộ thêm mới hồ sơ đề nghị hưởng cho dân

Công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã tiếp nhận hồ sơ đối tượng trực tiếp tại quầy tiếp nhận hồ sơ và nhập thêm mới hồ sơ đối tượng trực tiếp trên hệ thống.

Video hướng dẫn

Lưu ý:

  • Công chức văn hóa xã hội cấp xã tiếp nhận hồ sơ đối tượng trực tiếp tại quầy tiếp nhận hồ sơ và nhập thêm mới hồ sơ đối tượng trực tiếp lên hệ thống trên tài khoản của cán bộ cấp xã.

  • Khi hệ thống kết nối được với CSDL quốc gia về dân cư. Trước khi nhấn cập nhật, Anh chị có thể nhấn Xác thực thông tin để xác thực đinh danh công dân.

Bước 1: Tại thanh menu hệ thống, anh/chị chọn Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.

Bước 2: Màn hình Thêm mới thông tin tờ khai bảo trợ xã hội - trực tiếp hiển thị, anh/chị chọn Thủ tục hành chính và chọn Đối tượng hưởng chính sách. Sau đó nhấn nút Tiếp theo.

Lưu ý: Kiểm tra đối tượng không bị trùng

Để đảm bảo thông tin định danh của đối tượng không bị trùng, được xác thực với CSDL dân cư quốc gia, anh/chị khai thác các chức năng dưới đây:

Tra cứu thông tin: Chức năng này để tra cứu, đối chiếu thông tin đối tượng với phân hệ Hệ thống thông tin, CSDL đối tượng BTXH (MIS)

"Nhập thông tin CCCD" -> ấn nút "Tra cứu thông tin" -> Nếu đối tượng đã tồn tại trên MIS, thì hệ thống sẽ tự điền thông tin còn lại cho đối tượng theo dữ liệu MIS:

Nếu đối tượng chưa tồn tại trên MIS hoặc CCCD đối tượng chưa chính xác thì hệ thống sẽ báo:

Tra cứu định danh: Chức năng này để tra cứu thông tin đối tượng theo CSDL dân cư quốc gia (C06)

Nhập thông tin bắt buộc: CCCD, Họ và tên, Ngày sinh của đối tượng-> ấn nút "Tra cứu định danh", nếu thông tin đối tượng chính xác được tìm thấy trên CSDL dân cư thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin trường Dân tộc, Giới tính, Hộ khẩu thường trú, Nơi ở hiện tại cho đối tượng.

Nếu thông tin đối tượng không chính xác hệ thống sẽ báo:

Xác thực định danh: Chức năng này dùng để kiểm tra xác thực thông tin định danh đối tượng vừa nhập (CCCD, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính) đã chính xác hay chưa với CSDL dân cư quốc gia (C06) , và trả về các kết quả sau:

Xác thực thành công: nếu thông tin đối tượng CCCD, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính đã đầy đủ, chính xác, tìm thấy trên CSDLDC quốc gia.

Xác thực không thành công: thông tin đối tượng (CCCD, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính) chưa chính xác, không tìm thấy được đối tượng tên CSDLDC quốc gia.

Bước 4: Sau khi nhấn cập nhật, hệ thống hiển thị thông báo Thao tác thành công.

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn Xử lý hồ sơ, anh/chị chọn "Loại hồ sơ", "Chọn loại đối tượng", "Chọn đối tượng", sau đó "Đính kèm công văn".

Lưu ý:

Bước 6: Hệ thống hiển thị màn chuyển tiếp thành công.

-> Anh/Chị thực hiện thao tác thành công

Last updated