3.1. Xóa hồ sơ do cán bộ tạo

Chức năng hỗ trợ anh/chị cấp xã xóa hồ sơ đề nghị hưởng mà anh/chị vừa tạo bằng chức năng Thêm mới hồ sơ đã tiếp nhận tại mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách

Lưu ý:

  • Đối với hồ sơ do người dân gửi thì không xóa được hồ sơ.

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách, chọn Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

-> Màn hình hiển thị bảng thông báo Bạn có chắc chắn muốn xóa: - Chọn OK: nếu anh/chị đồng ý xóa - Chọn Cancel: nếu anh/chị không đồng ý xóa

-> Anh/Chị thực hiện xóa hồ sơ thành công.

Video hướng dẫn:

Last updated