7. Yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ

Lưu ý:

  • Trong trường hợp sau khi người dân dăng ký trực tiếp hồ sơ trên 'Hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến' nhưng vẫn còn thiếu thông tin, Công chức văn hóa xã hội cấp xã có thể thực hiện yêu cầu bổ sung để người dân bổ sung thông tin. (Mục A)

  • Sau khi yêu cầu bổ sung, để xem danh sách anh/chị đã yêu cầu, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ yêu cầu bổ sung (Mục B)

A. Yêu cầu bổ sung hồ sơ

Bước 1: Tại thanh Menu, anh/chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.

Sau đó, tại màn hình hiển thị, anh chị chọn mục Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị Danh sách hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh/chị nhập ý kiến xử lý của cán bộ. Sau đó, nhấn Bổ sung hồ sơ.

B. Xem danh sách hồ sơ đã yêu cầu bổ sung

Lưu ý:

  • Sau khi cán bộ Yêu cầu bổ sung thành công thì hồ sơ sẽ chuyển đến Hồ sơ yêu cầu bổ sung.

  • Sau khi thực hiện thao tác yêu cầu bổ sung như trên thành công, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ yêu cầu bổ sung để xem danh sách hồ sơ mà anh/chị đã yêu cầu bổ sung.

Bước 1: Sau khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, anh/chị vào mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn mục HS yêu cầu người dân bổ sung để xem danh sách hồ sơ anh/chị đã yêu cầu người dân bổ sung.

Video hướng dẫn:

Last updated