7.1. Tiếp nhận hồ sơ mà người dân đã bổ sung để tiếp tục xử lý

Sau khi anh/chị yêu cầu người dân bổ sung và người dân đã bổ sung lại hồ sơ cho anh/chị, anh/chị vào mục HS người dân đã bổ sung để tiếp nhận hồ sơ và tiếp tục xử lý

Lưu ý:

Sau khi anh/chị yêu cầu người dân bổ sung và người dân đã bổ sung lại hồ sơ cho anh/chị, anh/chị vào mục HS người dân đã bổ sung để tiếp nhận hồ sơ và tiếp tục xử lý, chuyển tiếp lên các cấp.

Bước 1: Tại thanh Menu, anh/chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.

Sau đó, tại màn hình hiển thị, anh chị chọn mục HS người dân đã bổ sung.

...

Bước 2: Tại màn HS người dân đã bổ sung, tại bản ghi đối tượng, anh/chị chọn biểu tượng..., chọn Tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã bổ sung, hồ sơ sẽ chuyển về mục 'Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý' ở mục 'Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách'.

....

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đã bổ sung, anh/chị truy cập Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách, chọn Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

-> Tại màn hình Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý, anh/chị sẽ thấy hồ sơ mà anh/chị vừa tiếp nhận từ mục HS người dân đã bổ sung.

Anh/Chị tiếp tục thao tác: xử lý, chuyển tiếp hồ sơ.

...

Last updated