Links
Comment on page

Đăng nhập

Để truy cập vào hệ thống cán bộ cấp Huyện làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhập đường dẫn dvcbtxh.molisa.gov.vn vào trình duyệt trên máy tính.
Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, anh chị nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình rồi chọn nút "Đăng nhập".
Video hướng dẫn