2. Mục đích

Để phát huy hiệu quả triển khai công tác quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, thì việc tiếp nhận đăng ký từ người dân, giải quyết phê duyệt chính sách, quản lý đối tượng cho đến thống kê, tổng hợp được thông tin đối tượng một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời là vô cùng cấp thiết trong công tác quản lý BTXH.

Để thực hiện được yêu cầu này, cần có sự tham gia đồng bộ của tất cả các cán bộ từ cấp trung ương đến địa phương trong công tác ứng dụng và triển khai “Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và Hệ thống thông tin quản lý bảo trợ xã hội”.

Việc ứng dụng phần mềm này trong công tác quản lý tại địa phương là YÊU CẦU CẦN THIẾT, các chức năng chính yếu và ưu điểm mà hệ thống mang lại bao gồm:

- Được sử dụng trực tuyến trên mạng Internet, đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cấp (Xã, Phòng LĐTBXH, Sở và Bộ LĐTBXH) để nhập, xử lý và quản lý dữ liệu. Đáp ứng đồng bộ nhu cầu thống kê, báo cáo toàn ngành từ trung ương đến địa phương.

- Đã được tích hợp 11 dịch vụ công lĩnh vực BTXH với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Mã định danh và thông tin định danh đối tượng trên hệ thống được kết nối và xác thực thông qua CSDL Dân cư quốc gia.

- Kết nối, cung cấp thông tin và đăng ký về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

- Hỗ trợ thực hiện đăng ký, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Cho phép quản lý, cập nhật sự biến động về thông tin của đối tượng hướng TGXH và thông tin về đối tượng đó.

- Quản lý việc thực hiện các chính sách TGXH của các địa phương.

- Một số chức năng khác như: quản trị hệ thống, thiết lập chính sách, quản lý danh mục hành chính,…

Last updated