🚻Khai thác báo cáo

Hệ thống báo cáo trong MIS Posasoft được xây dựng dựa trên các yêu cầu về báo cáo quy định tại Nghị định 20 và từ yêu cầu quản lý của các địa phương. Đây là những báo cáo đã dựng sẵn mẫu, người dùng có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với mục tiêu báo cáo của mình ra được báo cáo như mong muốn.

BTXH_CT_02: Danh sách chi trả đối tượng BTXH

Anh/chị có thể lựa chọn lọc 1 số tiêu chí để xem DS chi trả như theo Phường/xã, theo Phân loại đối tượng (có thể tích xem nhiều loại đối tượng cùng lúc), Kỳ chi trả...và ấn Xem báo cáo

Tích Gộp thôn tổ và địa chỉ để phục vụ cho các địa phương muốn địa chỉ đối tượng hiển thị đầy đủ

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_CT_04: Danh sách chi trả MTP

Anh chị tích chọn 1 số các tiêu chí như kỳ chi trả, Phường/xã,... và ấn Xem báo cáo để xem báo cáo chi trả MTP

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_CT_05: Danh sách biến động đối tượng hưởng TCXH hàng tháng

Anh chị xem báo cáo bằng cách tích các tiêu chí như loại biến động (tăng giảm), loại đối tượng, Phường/xã, ...và ấn Xem báo cáo

Ấn biểu tượng răng cưa để mở rộng các chức năng như Xem toàn huyện, Tích bỏ gộp biến động điều chỉnh, Thêm tên người ký....

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_CT_06: Tổng hợp chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng BTXH theo hệ số

Anh chị chọn kỳ chi trả và ấn Xem báo cáo

Lưu ý : Biểu báo cáo hệ số chỉ bao gồm các 7 hệ số sau vfa không có tiền Tháng trước mang sang do vậy sẽ có sự chênh lệch nếu như kỳ chi trả đó địa phương có đối tượng có hệ số không thuộc 7 số trên và có tiền tháng trước mang sang

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_TH_03: Số liệu kết quả thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên

Biểu TH_03 có thiết kế gần giống với mẫu của biểu 10A trong Nghị định 20

Anh/chị chọn kỳ chi trả, tích răng cưa để tách gộp loại danh sách cần xem tổng hợp, tích Chi tiết kinh phí để xem tổng hợp trước và sau khi chi trả cho các đối tượng và ấn Xem báo cáo

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

BTXH_ĐX_10: Báo cáo trợ giúp xã hội khẩn cấp khác (báo cáo 10b NĐ 20)

Anh/chị chọn kỳ cần xuất báo cáo, nhập các thông tin liên quan đến trợ cấp đột xuất của địa phương và ấn Xem báo cáo

Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy

Last updated