3. Bổ sung thông tin hồ sơ đối tượng

Xem và chỉnh sửa thông tin loại đối tượng: Mã loại đối tượng và số tiền hưởng của đối tượng khi ấn vào sẽ hiển thị cửa sổ Phê duyệt và quyết định đối tượng.

Bước 1: Tại mục Phân hệ QLĐT BTXH anh chị chọn Quản lý đối tượng BTXH.

Bước 2: Màn hình phân hệ Quản lý đối tượng BTXH hiện thị. Tại menu của hệ thống, chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ đối tượng

Bước 3: Tại màn hình Hồ sơ đối tượng, nhập thông tin đối tượng muốn tìm kiếm, ấn Tìm kiếm

Bước 4: Tại đối tượng cần chỉnh sửa, bấm vào Chỉnh sửa thông tin đối tượng

Bước 5: Tại màn Cập nhật thông tin đối tượng tiến hành bổ sung những trường thông tin còn thiếu bao gồm: Thông tin chung, Thông tin mở rộng (thông tin liên quan đến phương thức chi trả), Thông tin phân loại đối tượng. Rồi bấm Lưu và đóng hoặc Lưu lại.

Video hướng dẫn

Last updated