4. Xem thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ

Lưu ý: Thẩm quyền thiết lập Cán bộ thụ lý hồ sơ, do cấp Tỉnh thực hiện. Vì vậy, cán bộ Xã chỉ được xem các thông tin tỉnh đã thiết lập. Nếu cần điều chỉnh, anh/chị vui lòng liên hệ cấp huyện, tỉnh để được hỗ trợ thiết lập.

Để xem thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/chị chọn chức năng Quản lý quy trình, chọn Quản lý quy trình, chọn Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ.

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách cán bộ thụ lý hồ sơ tương ứng với các tác nhân tham gia quy trình xử lý hồ sơ.

Last updated