🚻Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ MTP Liên thông

Hệ thống cho phép công chức văn hóa lao động thương binh xã hội cấp xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông từ cấp xã đến cấp huyện. Tương ứng với từng vai trò của cán bộ xử lý mà hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tương ứng.

Last updated