Links

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ MTP Liên thông

Hệ thống cho phép công chức văn hóa lao động thương binh xã hội cấp xã tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên thông từ cấp xã đến cấp huyện. Tương ứng với từng vai trò của cán bộ xử lý mà hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tương ứng.
4.1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ dân nộp
4.2. Cán bộ thêm mới, xử lý hồ sơ cho dân
4.3. Cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận & đang xử lý
4.4. Hoàn trả hồ sơ không đủ điều kiện
4.5. Yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ
4.6. Xóa hồ sơ do cán bộ tạo
4.7. Bổ sung hồ sơ Huyện yêu cầu
4.8. Hoàn trả hồ sơ
4.9. Trả kết quả hồ sơ cho dân