5. Hoàn trả Hồ sơ không đủ điều kiện

Thao tác Hoàn trả hồ sơ sẽ trực tiếp trả hẳn kết quả về cho dân

Lưu ý:

  • Trong trường hợp hồ sơ của người dân được chuyển từ phần mềm Dịch vụ công liên thông đã được Cán bộ một cửa/Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội cấp xã tiếp nhận sang phần mềm Dịch vụ công BTXH nhưng Hồ sơ không đủ điều kiện. Cán bộ một cửa/Công chức văn hóa lao động thương binh xã hội cấp xã có thể thực hiện hoàn trả hồ sơ cho người dân. (Mục A)

  • Sau khi hoàn trả hồ sơ, để xem danh sách anh/chị đã hoàn trả, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng (Mục B)

-> Anh/Chị thao tác theo đường liên kết: Hoàn trả Hồ sơ không đủ điều kiện

Video hướng dẫn

Last updated