7. Bổ sung hồ sơ Huyện yêu cầu

Hướng dẫn Cập nhật hồ sơ do Cấp Huyện yêu cầu bổ sung.

-> Anh/Chị thao tác theo đường liên kết: Bổ sung hồ sơ Huyện yêu cầu

Video hướng dẫn:

Last updated