Links

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cắt chết đối tượng?
  • Đối với đối tượng đã tồn tại trên hệ thống và hưởng mai táng phí ở bên BTXH: Cán bộ chỉ cần đăng ký hồ sơ mai táng phí cho đối tượng vì hệ thống đã gộp quyết định thôi hưởng và quyết định mai táng phí vào một.
  • Đối với đối tượng đã tồn tại trên hệ thống nhưng hưởng mai táng phí ở bên khác: Cán bộ huyện sẽ cắt chết trực tiếp trên hệ thống mà không cần qua cán bộ xã.
Làm thế nào đăng ký đối tượng hưởng mai táng phí theo Nghị định 136?
Sau khi đã hoàn thành việc đăng ký hồ sơ mai táng phí thành công. Cán bộ xã sẽ Tiếp nhận hồ sơ. Tại màn Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý, anh/ chị bấm nút
và chọn Xử lý hồ sơ. Sau đó anh/ chị vẫn chọn chính sách hưởngNghị định 20, sửa lại số tiền theo đúng quyết định hưởng của đối tượng theo Nghị định 136 và điền những thông tin liên quan đến chính sách của đối tượng. Sau đó bấm Chuyển tiếp cho cán bộ một cửa huyện.
Làm cách nào để chỉnh sửa thông tin chính sách của đối tượng sau khi đã chuyển hồ sơ lên cấp huyện?
Để chỉnh sửa thông tin chính sách của đối tượng, anh/ chị thực hiện thao tác sau: Cán bộ huyện sẽ Yêu cầu bổ sung hoog sơ do thông tin chính sách. Sau đó Công chức LĐBTXH xã truy cập vào hệ thống, bấm chọn Hồ sơ yêu cầu bổ sung tại menu và ấn Cập nhật hồ sơ để sửa thông tin về chính sách của đối tượng. Rồi bấm chọn Chuyển lại cho cấp huyên.
Làm thế nào để cán bộ có thể chuyển xử lý hồ sơ?
Để chuyển xử lý hồ sơ, anh/chị thao tác như sau: Chọn "Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách" trên thanh menu; sau đó chọn "Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý". Tiếp theo, anh/chị chọn thao tác xử lý hồ sơ, chọn cán bộ cần chuyển hồ sơ đến và chọn "Cập nhật" để chuyển xử lý.
Cán bộ có thể chỉnh sửa các thông tin do công dân nhập vào không?
Để chỉnh sửa các thông tin do công dân nhập vào cán bộ thao tác như sau: Chọn menu "Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách" sau đó chọn "Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý". Tiếp theo, anh/chị chọn thao tác "Cập nhật hồ sơ". Cán bộ thực hiện chỉnh sửa các thông tin cho phù hợp sau đó chọn "Tiếp tục" để cập nhật hồ sơ
Tại sao không tải lên được các file Tờ trình lãnh đạo xã
Để tải lên tờ trình lãnh đạo xã, tờ trình lãnh đạo huyện và quyết định phê duyệt anh/chị kiểm tra định dạng file. Hệ thống cho phép tải lên file tờ trình và file quyết định ở định dạng pdf.
Xem hồ sơ đã được cấp số Quyết định ở đâu?
Hồ sơ được lãnh đạo cấp số quyết định có thể xem được ở menu Hồ sơ đã có quyết định
Xem tiến trình xử lý hồ sơ ở đâu?
Để xem tiến trình xử lý hồ sơ anh/chị thao tác như sau: Chọn menu Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách sau đó chọn Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý. Chọn thao tác xử lý hồ sơ lúc này tiến trình xử lý hồ sơ hiện lên phía bên phải màn hình.
Làm thế nào để trả hồ sơ đã được cấp số quyết định cho công dân?
Sau khi lãnh đạo cấp số quyết định và hồ sơ được hoàn trả về tài khoản của cán bộ BTXH cấp xã, cán bộ truy cập vào menu Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận. Tiếp nhận hồ sơ được cấp số, chọn sang tab Hồ sơ đã tiếp nhận chưa trả kết quả, chọn thao tác xử lý hồ sơ và hoàn trả hồ sơ về cho công dân
Làm cách nào để bổ sung các loại giấy tờ vào hồ sơ khi lãnh đạo yêu cầu?
Trường hợp lãnh đạo yêu cầu bổ sung hồ sơ, cán bộ thao tác như sau: Chọn Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn sang tab HS lãnh đạo yêu cầu bổ sung và chọn Tiếp nhận hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ chọn sang tab hồ sơ đang bổ sung, chọn cập nhật hổ sơ và tiến hành bổ sung hồ sơ cho lãnh đạo
Tại sao khi tôi Xử lý hồ sơ Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lại không thấy mục Chọn loại Hồ sơ "Thêm mới/ Điều chỉnh/ Thôi hưởng"?
  • Trường hợp hồ sơ Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hệ thống sẽ mặc định là loại hồ sơ Điều chỉnh nên anh/ chị không chọn lại được.
  • Để Điều chỉnh/ Thôi hưởng Trợ cấp, anh/ chị vui lòng chọn thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi Thêm mới hồ sơ.
Làm sao để bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng cho đối tượng ?
Thông tin tài khoản ngân hàng nằm trong thông tin mở rộng ngay bên dưới Thông tin chung trong hồ sơ chi tiết của đối tượng. Anh/chị mở hồ sơ chi tiết của đối tượng ra và tích vào dòng chữ xanh Thông tin mở rộng và tích cách thức chi trả cho đối tượng và nhập thông tin tài khoản của đối tượng
Sau khi lọc, tìm kiếm được danh sách đối tượng, làm sao để tải danh sách excel này về?
Sau khi lọc danh sách đối tượng theo các tiêu chí đã chọn, anh/chị tích vào biểu tượng răng cưa và chọn Xuất excel
Cấp Phường/xã có thể cập nhập biến động tăng giảm trực tiếp vào hệ thống thông tin, CSDL đối tượng BTXH không (MISPOSASOFT)?
Cấp xã không được phân quyền cập nhập biến động trực tiếp vào hệ thống Misposasoft tuy nhiên cấp xã có thể hỗ trợ cấp huyện cập nhập biến động tăng giảm bằng cách nhập hồ sơ cần giải quyết bên DVCBTXH hoặc sử dụng chức năng cập nhập từ excel để cấp huyện ấn hoàn thành.
Last modified 3mo ago