9. Trả kết quả hồ sơ cho dân

Anh/Chị là Công chức Văn hóa Xã hội cấp Xã đăng nhập hệ thống để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân

Lưu ý:

  • Sau khi cấp Huyện gửi kết quả hồ sơ về Công chức Văn hóa Xã hội cấp Xã, anh/chị cấp xã sẽ thấy hồ sơ ở mục Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận và các hồ sơ này đang chờ trả cho người dân.

  • Các hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận, anh/chị là Công chức Văn hóa Xã hội cấp Xã thao tác tiếp nhận, xử lý, chuyển tiếp kết quả hồ sơ về cho người dân tại mục Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận như thao tác tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp hồ sơ đề nghị hưởng. (Mục A)

  • Hồ sơ đã trả kết quả cho người dân là các hồ sơ ở mục Hồ sơ đã trả kết quả. (Mục B)

A. Trả kết quả hồ sơ cho công dân

Bước 1: Tại thanh Menu, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận, chọn mục Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận.

....

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn xử lý hồ sơ, anh/chị có thể xem lại các thông tin.

Sau đó, chọn Chuyển tiếp để trả kết quả hồ sơ cho công dân.

B. Hồ sơ đã trả kết quả.

Bước 1: Để xem các hồ sơ đã trả cho người dân, tại thanh Menu, anh/chị chọn Hồ sơ đã trả kết quả.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Hồ sơ đã trả kết quả, anh/chị có thể xem danh sách các hồ sơ mà anh/chị đã trả kết quả cho công dân.

....

Video hướng dẫn:

Last updated