5. Xem thời gian xử lý hồ sơ

Lưu ý: Thẩm quyền thiết lập Cán bộ thụ lý hồ sơ, do cấp Tỉnh thực hiện. Vì vậy, cán bộ Xã chỉ được xem các thông tin tỉnh đã thiết lập. Nếu cần điều chỉnh, anh/chị vui lòng liên hệ cấp tỉnh để được hỗ trợ thiết lập.

Để xem thiết lập thời gian xử lý hồ sơ, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình, chọn Quản lý quy trình, chọn Quản lý thời gian xử lý hồ sơ.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý thời gian xử lý hồ sơ

Last updated