6. Hoàn trả Hồ sơ không đủ điều kiện

Thao tác Hoàn trả hồ sơ sẽ trực tiếp trả hẳn kết quả về cho dân

Lưu ý:

  • Trong trường hợp sau khi người dân đăng ký trực tiếp hồ sơ trên 'Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến' nhưng hồ sơ không đủ điều kiện, Công chức văn hóa xã hội cấp xã có thể thực hiện hoàn trả hồ sơ để trả kết quả không đủ điều kiện hưởng về cho người dân. (Mục A)

  • Sau khi hoàn trả hồ sơ, để xem danh sách anh/chị đã hoàn trả, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng (Mục B)

A. Hoàn trả hồ sơ

Bước 1: Tại thanh Menu, anh/chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.

Sau đó, tại màn hình hiển thị, anh chị chọn mục Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị Danh sách hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh/chị nhập ý kiến xử lý của cán bộ. Sau đó, nhấn Hoàn trả hồ sơ.

-> Màn hình hiển thị thông báo Bạn chắc chắn muốn hoàn trả hồ sơ này, anh/chị chọn OK để hoàn thành trả kết quả hồ sơ không đủ điều kiện hưởng.

B. Xem danh sách hồ sơ đã hoàn trả (Danh sách hồ sơ không đủ điều kiện hưởng)

Lưu ý:

  • Việc Hoàn trả hồ sơ hoàn thành thì hồ sơ sẽ chuyển đến Hồ sơ không đủ điền kiện hưởng.

  • Sau khi thực hiện thao tác hoàn trả hồ sơ như trên thành công, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng để xem danh sách hồ sơ đã hoàn trả.

Bước 1: Tại thanh Menu, anh/chị chọn mục Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng.

-> Màn hình hiển thị danh sách hồ sơ do Công chức từ chối/ Lãnh đạo từ chối.

Video hướng dẫn

Last updated