5. Tiếp nhận, xử lý, chuyển tiếp hồ sơ

Lưu ý:

  • Sau khi người dân đăng ký trực tiếp hoặc cán bộ thêm mới hồ sơ trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến hoặc Hệ thống Dịch vụ công của Tỉnh, Công chức văn hóa LĐTB&XH cấp Xã thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ để chuyển tiếp hồ sơ lên các cấp xử lý.

Bước 1: Tại menu của hệ thống, anh/ chị truy cập chức năng Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách, tại màn hình hiển thị, chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.

Lưu ý:

Anh/Chị có thể:

  • Yêu cầu bổ sung hồ sơ: nếu hồ sơ thiếu thông tin, giấy tờ,...

  • Hoàn trả hồ sơ: nếu hồ sơ không đủ điều kiện hưởng.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ được chuyển sang mục Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý, anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý để xử lý và chuyển tiếp hồ sơ.

Lưu ý:

  • Anh/Chị có thể Xem chi tiết, Cập nhật hồ sơ,....

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn Xử lý hồ sơ, anh/chị chọn "Loại hồ sơ", "Chọn loại đối tượng", "Chọn đối tượng", sau đó "Đính kèm công văn".

*Lưu ý 1: <Mẫu công văn>

*Lưu ý 2: <Chọn loại hồ sơ>

  • Chọn Thêm mới để Đăng ký thêm mới Hồ sơ của người dân

  • Chọn Điều chỉnh để Đăng ký điều chỉnh hồ sơ của người dân

  • Chọn Thôi hưởng để Đăng ký thôi hưởng hồ sơ của người dân

*Lưu ý 3: <Dành cho lãnh đạo và văn thư cấp xã>

  • Tại màn xử lý hồ sơ, người dùng có thêm chức năng ký số và cấp số đối với tài khoản là lãnh đạo hoặc văn thư.

  • Ký số chỉ áp dụng đối với địa phương đã cài phần mềm ký số VGCA của Ban Cơ Yếu Chính Phủ Cục chứng thực số và bảo mật thông tin.

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn chuyển tiếp thành công.

-> Anh/Chị thực hiện thao tác thành công

Video hướng dẫn

Last updated