3. Tra cứu hồ sơ đã tiếp nhận từ DVC một cửa điện tử Tỉnh

Lưu ý:

  • Hồ sơ từ DVC một cửa điện tử Tỉnh sẽ tự động đồng bộ trạng thái và kết quả hồ sơ sang bên DVC BTXH.

Bước 1: Tại màn hình phân hệ đăng ký, anh/chị chọn Tra cứu hồ sơ.

-> Danh sách hồ sơ từ dịch vụ công một cửa điện tử tỉnh xuất hiện.

Last updated