Links

2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ phần mềm DVC liên thông (not done)

Sau khi hồ sơ của người dân được chuyển từ phần mềm Dịch vụ công liên thông sang phần mềm Dịch vụ công BTXH, cán bộ một cửa/công chức văn hóa lao động thương binh xã hội cấp xã truy cập vào phần mềm DVCBTXH để thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ để chuyển tiếp hồ sơ đi.
Bước 1: Tại menu của hệ thống,anh chị truy cập chức năng Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.
Màn Hồ sơ đề nghị hưởng hiện thị, anh/ chị chọn Hồ sơ chờ tiếp nhận, tại dấu 3 gạch
, anh/ chị chọn Tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, anh/ chị truy cập chức năng Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý. Tại bản ghi của hồ sơ nhấn nút
, chọn Xử lý hồ sơ.
Bước 3: Màn hình xử lý hồ sơ xuất hiện, anh/ chị nhập ý kiến xử lý hồ sơ (nếu có), Chọn chính sách, chọn loại đối tượng, đối tượng, Đính kèm Công Văn...
Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ xuất mẫu công văn, bằng cách nhấn vào biểu tượng
ở phần đính kèm tờ trình.
-> Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, anh/ chị chọn
để chuyển lên cấp tiếp theo để tiếp tục xử lý hồ sơ, được thể hiện như trường thông tin
Ngoài ra: Anh/chị có thể hoàn trả hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ bằng cách nhấn nút Hoàn trả hồ sơ.
Hoặc Yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng cách nhấn nút Yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Anh/ chị lưu ý:
  • Chọn Thêm mới để Đăng ký thêm mới Hồ sơ của người dân
  • Chọn Điều chỉnh để Đăng ký điều chỉnh hồ sơ của người dân
  • Chọn Thôi hưởng để Đăng ký thôi hưởng hồ sơ của người dân
Lưu ý: Tại màn xử lý hồ sơ, người dùng có thêm chức năng ký số và cấp số đối với tài khoản đang truy cập là của lãnh đạo hoặc văn thư.
(Chỉ áp dụng đối với các địa phương đã cài phần mềm ký số VGCA và đang sử dụng phần mềm này trong công tác ký số các văn bản tại địa phương - là phần mềm chữ ký số thuộc ban cơ yếu chính phủ cục chứng thực số và bảo mật thông tin)
  • Hướng dẫn sử dụng ký số trên tài khoản lãnh đạo:
Tại màn Xử lý hồ sơ, người dùng chọn chức năng Ký số.
Hệ thống sẽ điều hướng sang phần mềm ký số VGCA để người dùng tiếp tục thực hiện các thao tác ký số văn bản
  • Hướng dẫn sử dụng cấp số trên tài khoản văn thư:
Tại màn Xử lý hồ sơ, người dùng nhập các thông tin sau: Số công văn , Ngày công văn.
Sau đó chọn chức năng Ký phát hành. Hệ thống sẽ điều hướng sang phần mềm cấp số VGCA để người dùng tiếp tục thực hiện các thao tác cấp số văn bản.
Ngoài ra: Anh/chị có thể hoàn trả hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ bằng cách nhấn nút Hoàn trả hồ sơ.
Hoặc Yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng cách nhấn nút Yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ xuất mẫu tờ trình , bằng cách nhấn vào biểu tượng
ở phần đính kèm tờ trình.
Video hướng dẫn