2. Quy trình thực hiện

Trong quy trình kết nối với DVC của Tỉnh chia làm 2 Trường hợp:

Trường hợp 1: Hồ sơ TCXH đồng bộ từ phần mềm DVC BTXH về Hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh thành phố

Trường hợp 2: Hồ sơ TCXH đồng bộ từ Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thành phố về phần mềm DVC BTXH

Last updated