🚻Phân hệ quản lý chi trả

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Hệ thống hỗ trợ các cán bộ cấp huyện các công việc liên quan đến chi trả và khai thác dữ liệu. Tương ứng với từng vai trò của cán bộ huyện trong công tác quản lý mà hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tương ứng:

Last updated