3. Khôi phục dữ liệu

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức LĐTBXH cấp Tỉnh/Trung ương, hỗ trợ khôi phục dữ liệu đã bị mất trong quá trình thao tác sai.

Khôi phục dữ liệu hồ sơ đối tượng

Khôi phục dữ liệu hỗ trợ cho các trường hợp Địa phương thao tác sai cắt khỏi đối tượng khỏi hệ thống thay vì thao tác Thôi hưởng hay Cắt chết đối tượng.

Bước 1: Truy cập Chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Khôi phục dữ liệu

Bước 2: Chọn để tìm kiếm và tích chọn Đối tượng cần khôi phục.

Anh/chị chọn biểu tượng đầu dòng thôn tin đối tượng, và tích chọn chính sách cần khôi phục kèm theo hồ sơ của đối tượng

Bước 3: Anh/chị chọn để kết thúc thao tác

Khôi phục dữ liệu chi trả

Khôi phục dữ liệu chi trả hỗ trợ cho anh/chị khi thao tác lập danh sách chi trả chọn nhầm kỳ làm ảnh hưởng dữ liệu chi trả tháng cũ. Hệ thống khôi phục dữ liệu theo từng ngày, do vậy nếu lập và xoá danh sách chi trả trong cũng 1 ngày thì sẽ không khôi phục được.

Lưu ý: Do khôi phục dữ liệu chi trả theo ngày do vậy anh/chị cần nhớ ngày lập danh sách đúng. Để xem lại lịch sử thao tác lập danh sách chi trả, anh chị vui lòng xem lịch sử ở thao tác chốt kỳ chi trả.

Bước 1: Anh/chị truy cập Chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Khôi phục dữ liệu và chọn

Bước 2: màn khôi phục dữ liệu chi trả mở ra, Anh/chị chọn ngày lập Danh sách đúng cần khôi phục, kỳ chi trả cần khôi phục và ấn Tìm Kiếm. Kiểm tra số liệu đối tượng nếu khớp anh chị ấn nút Khôi phục dữ liệu

Last updated