9. Thiết lập danh mục hành chính

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương.

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Thêm mới đơn vị Hành chính

Bước 1: Truy cập chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Danh mục hành chính, tại đây anh chị chọn cấp DMHC để thực hiện bổ sung

Điều chỉnh đơn vị Hành chính

Bước 1: Truy cập chức năng Quản trị hệ thống, bấm chọn Danh mục hành chính, tại đây anh chị chọn cấp DMHC để kiểm tra, quản lý

Bước 3: Tại màn hình Cập nhập đơn vị hành chính, anh/chị sửa tên Đơn vị hành chính hiện hành đang sử dụng tại địa phương để thay đổi tên danh mục hành chính đã chọn

Để xoá danh mục chính, anh/chị tích bỏ trạng thái sử dụng để dừng không sử dụng tên đơn vị hành chính này.

Ấn Cập nhập để kết thúc thao tác.

Gộp danh mục hành chính

Chức năng hỗ trợ địa phương thao tác điều chỉnh danh mục hành chính cho hồ sơ đối tượng khi có sự sát nhập danh mục hành chính

Bước 1: Anh/chị vào mục Quản trị hệ thống, chọn Tách gộp hành chính

Video hướng dẫn

Last updated