1. Khái niệm

“Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và Hệ thống thông tin quản lý bảo trợ xã hội” là hệ thống phục vụ mục đích quản lý nhà nước lĩnh vực Bảo trợ xã hội tập trung và thống nhất trên toàn quốc: có sự tham gia sử dụng từ người dân (đối tượng hưởng lợi) đến cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXH trên toàn quốc và Bộ LĐTBXH.

Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến có địa chỉ: https://dvcbtxh.molisa.gov.vn.

Hệ thống cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội là kho dữ liệu và quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội, có địa chỉ: https://misposasoft.molisa.gov.vn.

Tác nhân tham gia hệ thống

Hệ thống gồm 05 nhóm tác nhân tham gia thao tác như sau:

Ưu điểm hệ thống

1. Hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội

 • Người dân có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội bằng máy tính hoặc thiết bị di động cá nhân.

 • Hệ thống tự động xuất các dự thảo, tờ trình, quyết định, phiếu trả,...theo trình tự các bước xử lý hồ sơ đăng ký.

 • Hệ thống có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực định danh đối tượng đăng ký chính sách trợ giúp xã hội.

 • Hệ thống đồng bộ kết quả của quy trình tiếp nhận, xử lý, phê duyệt trên dịch vụ công của Tỉnh về dịch vụ công Trung ương.

 • Hồ sơ của các đối tượng được ra quyết định sẽ đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội.

2. Hệ thống cơ sở dữ liệu cho đối tượng bảo trợ xã hội

 • Hệ thống cho phép tiếp nhận hồ sơ đối tượng từ dịch vụ công sang, không cần phải nhập lại hồ sơ cho đối tượng.

 • Hỗ trợ khai thác dữ liệu, lập các Báo cáo thống kê theo mẫu của Bộ

 • Cung cấp các tính năng hỗ trợ coogn tác quản lý thông tin đối tượng BTXH.

 • Hệ thống hỗ trợ lập danh sách chi trả cho đối tượng theo quy ước chung của Bộ với nhiều hình thức thanh toán.

 • Hệ thống cung cấp tính năng chuyển danh sách chi trả sang cho bưu điện để tiến hành chi trả

 • Cho phép công chức bảo trợ xã hội cấp Huyện không cần cập nhật trạng thái thanh toán, kết quả thanh toán hàng tháng mà sẽ được chuyển từ VNPost sang.

Flyer hướng dẫn cấp Huyện

Last updated