6.2 Trung tâm Thông tin – Bộ LĐTBXH

Quản trị Hệ thống, bảo đảm hạ tầng công nghệ, tổ chức triển khai các giải pháp an ninh, an toàn và bảo mật thông tin cho Hệ thống, cơ sở dữ liệu. Rà soát, đề xuất kế hoạch và phương án bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của Hệ thống và nâng cấp trước khi Hệ thống bị quá tải.

Last updated