6. Thiết lập về chi trả

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương.

Chức năng hỗ trợ anh chị tự thiết lập kết nối hệ thống với đơn vị chi trả theo tình hình kết nối ở địa phương.

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Bước 1: Anh/chị chọn mục Quản trị hệ thống, chọn Thiết lập hệ thống

Bước 2: Tại màn Thiết lập chi tiết, anh/chị kéo xuống phần Thiết lập chung, nhập ngày chốt gửi danh sách chi trả, này chốt gửi quyết toán, số tháng quyết toán 1 lần

Last updated