Câu hỏi thường gặp

Quản lý chi trả

Vì sao khi đã điền thông tin truy lĩnh của đối tượng, mà lại không thấy tiền truy lĩnh xuất hiện trong danh sách?

Khi anh chị bổ sung thông tin truy lĩnh cho đối tượng anh chị lưu ý 2 trường thông tin quan trọng nhất cần nhập là “Kỳ chi trả” và “Tổng tiền truy lĩnh”. Sau khi thêm truy lĩnh cho đối tượng, anh chị thao tác lập lại danh sách chi trả để hệ thống cập nhật thay đổi. Vui lòng không xem danh sách chi trả cũ đã lập trước lúc thay đổi, bổ sung truy lĩnh

Địa phương có số lượng đối tượng chưa trả tháng trước lớn, cập nhật bằng tay sẽ rất lâu, hệ thống có chức năng hỗ trợ khác không?

Hiện tại hệ thống có hỗ trợ chức năng cập nhập trạng thái chi trả nâng cao bằng excel.

Anh/chị truy cập chức năng "Quản lý Dòng NS và Chi trả" chọn "Chi trả trợ cấp xã hội". Tại đây, anh chị chọn kỳ cần cập nhập trạng thái chi trả và ấn Tìm kiếm để hiển thị danh sách đối tượng được lập trong DS chi trả tháng đó.

Cuối màn hình, anh/chị ấm nút "Cập nhập trang thái chi trả" và chọn "Cập nhập chi trả nâng cao".

Sau đó anh chị tải mẫu excel về, sao chép mã thành viên đối tượng chưa trả và biểu mẫu và đẩy lên hệ thống, tích Sang trạng thái là "Chưa trả" và ấn cập nhập.

Những đối tượng còn lại, anh chị bấm lại nút "Cập nhập trang thái chi trả", chỗ Từ trang thái hiện tại chọn "Chưa cập nhập" và chỗ Sang trạng thái chọn "đã trả".

Đối tượng không có trong dữ liệu hệ thống, làm sao để lập MTP?

Anh/chị truy cập vào chức năng “Quản lý dòng ngân sách và chi trả” chọn “Quản lý danh sách cắt chết”. Tại đây anh chị bấm vào nút “ Thêm mới đối tượng cắt chết” và điền các thông tin cần lập MTP cho các đối tượng ngoài hệ thống, sau đó bấm “Lưu lại” để hoàn thiện thao tác.

Địa phương chưa có bảng quyết toán nên chưa cập nhập trạng thái chi trả cho kỳ cũ và chưa chốt kỳ cũ được thì có thao tác cập nhập biến động cho kỳ mới không?

Thao tác cập nhật tăng giảm biến động đối tượng cho kỳ chi trả tiếp theo không ảnh hưởng đến việc cập nhập trạng thái chi trả và chốt lại kỳ cũ. Do vậy anh chị sau khi lập danh sách chi trả xong thì anh chị có thể tiếp tục cập nhập biến động cho kỳ mới luôn.

Tuy nhiên để lập danh sách chi trả cho kỳ mới, anh chị vui lòng chốt kỳ cũ lại.

Điều chỉnh số tiền MTP mặc định ở đâu?

Anh chị vào thiết lập hệ thống. Tại phần thiết lập chung, anh chị điều chỉnh lại số tiền MTP sau đó ấn lưu thiết lập

Có thể chốt/mở kì từng xã có được không?

Dạ hiện tại trên hệ thống chỉ có thể chốt/mở kì chi trả cho cả huyện.

Khi cần xóa danh sách chi trả thì vào đâu?

Anh chị vào phần chi trả trợ cấp xã hội, tìm kiếm kì chi trả cần xóa, sau đó ấn nút thông tin chi trả màu xanh ở phía dưới của màn hình, anh/chị tích chọn danh sách chi trả cần xóa rồi ấn nút xóa danh sách đã chọn màu đỏ ở phía trên bên phải màn hình. Danh sách đã được xóa.

Trạng thái chưa trả với trạng thái chưa trả và dừng chi trả có khác nhau không?

Trạng thái Chưa trả dành cho các đối tượng chưa được trả trong tháng đó lúc này số tiền của họ sẽ hiển thị ở cột tháng trước mang sang trong danh sách chi trả tháng tiếp theo. Còn trạng thái chưa trả và dừng chi trả dành cho các đối tượng chưa trả trong tháng này và các tháng tiếp theo họ không được chi trả nữa.

Quản lý báo cáo

Hệ thống MIS có xuất được danh sách truy thu không?

Anh/chị truy cập Menu hệ thống vào “Chức năng khác” chọn danh sách truy thu. Tại đây anh chị chọn Thêm mới truy thu, ấn vào biểu tượng kính lúp để tìm đối tượng có truy thu, và nhập các thông tin liên quan như Số tháng, Số tiền truy thu, Lý do truy thu,….Và ấn “Lưu lại” để hoàn thiện thao tác.

Sau đó, tại chức năng “Báo cáo thống kê” trong “Quản lý báo cáo”, anh/chị chọn biểu BTXH_BĐ_03 để xem chi tiết và tải về máy.

Địa phương muốn xem bảng tổng hợp kinh phí chi trả thì vào đâu để xem?

Anh/chị truy cập vào Chức năng “Quản lý báo cáo” và chọn “Báo cáo thống kê”. Tại đây anh chị tìm biểu BTXH_CT_03, biểu hỗ trợ tổng hợp kinh phí chi trả cho số lượng đối tượng đang hưởng hoặc hưởng MTP hoặc cả 2 loại kinh phí trên.

Địa phương muốn thống kê số lượng đối tượng theo PLĐT và kinh phí chi trả theo mẫu 10a trong NĐ 20 thì xem ở đâu?

Anh chị truy cập chức năng " Quản lý Báo cáo" chọn "Báo cáo thống kê" và gõ tìm kiếm mã báo cáo BTXH_TH_02 : Số liệu kết quả thực hiện trợ giúp xã hội đối tượng thường xuyên để xem chi tiết, kiểm tra và tải về máy.

Muốn xem danh sách biến động tăng giảm thì phải vào đâu?

Để xem báo cáo tổng hợp cũng như danh sách chi tiết biến động tăng giảm so với kỳ chi trả cũ, anh /chị vui lòng thao tác lập danh sách chi trả cho kỳ mới trước.

Sau đó tại chức năng"Quản lý báo cáo", chọn "Báo cáo thống kê" gõ tìm mã báo cáo BTXH_CT_05 để xem Danh sách chi tiết đối tượng có biến động tăng giảm và mã báo cáo BTXH_TH_11 để xem Tổng hợp số liệu biến động đối tượng.

Tại sao khi xuất biểu 10a số lượng đối tượng lại thiếu hay không có đối tượng dù trên hệ thống đã có đầy đủ hồ sơ của tất cả các đối tượng?

Khi xem báo cáo anh/chị lưu ý tích bỏ ô "đã chi trả" để báo cáo có thể hiện tất cả các đối tượng. Khi cần xem số lượng đối tượng đã chi trả anh chị có thể tích chọn lại ô "đã chi trả" để xem

Tại sao đã cập nhật tăng giảm đối tượng thành công nhưng khi xem báo cáo CT_05 lại không có những đối tượng đó?

Biểu CT_05 sẽ dựa vào danh sách chi trả trợ cấp của tháng trước để phân biệt được đâu là những đối tượng tăng/giảm của tháng này nên nếu tháng trước anh/chị chưa lập dsach chi trả thì biểu CT_05 sẽ không chính xác

Last updated