6.4. UBND các Tỉnh/Thành phố, Sở TTTT

- Quản lý Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tập trung của Tỉnh/Thành phố cần phối hợp triển khai tích hợp với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức chỉ cần thao tác trên 1 Hệ thống để thực hiện nghiệp vụ. Cụ thể cần:

+ Tuân thủ theo đúng danh mục TTHC Quốc gia đã ban hành

+ Thực hiện tích hợp xác thực định danh dùng chung SSO với Hệ thống dịch vụ công của Tỉnh/Thành phố. Đảm bảo một tài khoản đã thực hiện đăng nhập vào Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến sẽ không cần đăng nhập lại khi sử dụng Hệ thống dịch vụ công của Tỉnh/Thành phố và ngược lại.

+ Tuân thủ tiêu chuẩn kết nối và chia sẻ số liệu về BTXH với Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cổng dịch vụ công Quốc gia

+ Đảm bảo tích hợp cả 2 chiều gửi và nhận dữ liệu, thông tin hồ sơ, trạng thái xử lý, kết quả xử lý và quyết định phê duyệt hồ sơ với Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến (chi tiết theo tài liệu đặc tả API đi kèm).

Last updated