3. Thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo từng địa phương

Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.

Để thiết lập được anh/chị truy cập vào Thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo từng địa phương

Last updated