3. Tiếp nhận hồ sơ từ dịch vụ công

Cán bộ cấp Quận/Huyện thực hiện tiếp nhận dữ liệu từ cổng dịch vụ công vào phân hệ quản lý thông tin, CSDL đối tượng BTXH

Bước 1: Chọn chức năng Hồ sơ từ DVC tại mục Quản lý đối tượng.

Video hướng dẫn:

Last updated