5. Thiết lập Thời gian xử lý hồ sơ

Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.

Để thiết lập được anh/chị truy cập vào Thiết lập Thời gian xử lý hồ sơ

Last updated