🚻Tính năng, tiện ích khác

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Các tiện ích, tính năng khác hỗ trợ bổ sung thêm cho địa phương trong công tác quản lý đối tượng. Tương ứng với từng vai trò của cán bộ huyện trong công tác quản lý mà hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ tương ứng:

Last updated